હાલમાં ચાલતા કામો


 
 

જનાબ હાજી મુહમદ મુન્શી સાહેબ (ચેરમેન), ચોરલી£૫૦૦.૦૦
જનાબ હાજી સઈદભાઈ હાફેજ યુસુફ (પ્રેસીડન્ટ), લડન£૫૦૦.૦૦
જનાબ હાજી દિલાવર્ભાઈ માજીપટેલ (સેક્રેટરી), બ્લેક્બર્ન£૫૧.૦૦
જનાબ હાજી અબ્બાસભાઈ સૂફી (ખજાનચી), બોલ્ટન£૫૧.૦૦
જનાબ હાજી યાકુબભાઈ ગટી, બ્લેક્બર્ન£૫૧.૦૦
જનાબ હાજી ગુલામભાઈ અબ્દુલ્લાહ સખા£૫૧.૦૦


27 Revidge Road,
Blackburn,
BB2 6JB
Mob. 0044 7961475848